Masked Tityra

Tityra semifasciata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MARK HABDAS